KV จังหวัดสุราษฎร์ธาน์
คำแนะนำ KM มือใหม่
คนทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หลุมดำ KM
Best Practice ในพื้นที่
คณะทำงาน KM จังหวัดสุราษฎร์ธาน
คณะทำงาน ปี 2553
คณะทำงาน ปี 2554
คณะทำงาน ปี 2555
คณะทำงาน ปี 2556
คณะทำงาน ปี 2558
   
 
แผน KM Action plan 2558
แผน KM Action plan 2559
 
ปี 2553
ปี 2556
องค์ความรู้ในงานส่งเสริม ปี 2556
องค์ความรู้ในงานส่งเสริม ปี 2558
 
แบบบันทึกการจัด KM
แนะนำการใช้งาน Gotoknow
สมัครสมาชิก Gotoknow
แนะนำตัวอย่างบันทึก
คุณอำนวย ใน KM
ทศปฏิบัติ สู่ Km
ทศวิบัติ สู่ KM
 
สถานเกษตรสุราษฎร์ธานี
ชุมชนนักส่งเสริมการเกษตร
ชุมชนส่งเสริมการเกษตรเขต 5
ชุมชนคน IT
ชุมชนเมืองคนดี
คลื่นลูกใหม่
ยางพารา
 
KM กรมส่งเสริมการเกษตร
KM กองการเจ้าหน้าที่
KM จังหวัดสุราษฎร์ธานี
KM สนง.กษจ.นครศรีธรรมราช
KM สนง.กษจ.ระนอง
KM สถาบันส่งเสริมการจัดการ
ความรู้ เพื่อสังคม สคส.
KM ร.พ.ศิริราช
KM ม.นเรศวร
KM ม.สงขลานครินทร์
KM มสธ.
 
 
 
 
 

นางใจทิพย์ ด่านปรีดานันท์ รักษาการหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ชึ้แจงแนวทางการดำเนินการการจัดการองค์ความรู้ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอให้เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่ทุกคนได้ทราบ
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558
ณ สวนสละอาทิตย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

[ข่าว : 16.04.2015]

 
 
 
นายไพศาล โรจน์สราญรมย์ เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ ประจำปี 2556 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
[ข่าว : 2407.2012]
 
 
รายงานการประชุม KM ครั้งที่ 1/2556 [ข่าว : 27.02.2013]
คำสั่ง KM ปี 55 [ข่าว : 19.03.2012]
แผน KM 55 [ข่าว : 19.03.2012]
องค์ความรู้ การพัฒนาคุณภาพการผลิตปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2554 [ข่าว : 01.08.2011]
ทะเบียน เรื่องเล่า - องค์ความรู้ ปี 54 [ข่าว : 01.08.2011]
 
การจัดการมะพร้าว KM_GAP มะพร้าว : ชัยพร [ข่าว : 10.08.2011]
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปาล์มน้ำมัน DW (อำเภอสาย 3) : ชัยพร [ข่าว : 08.08.2011]
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการปาล์มน้ำมัน KM_ DW (อำเภอสาย 2) : ชัยพร [ข่าว : 08.08.2011]
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการปาล์มน้ำมัน (อำเภอสาย 1) : ชัยพร [ข่าว : 08.08.2011]
หางไหลกำจัดศัตรูพืช [ข่าว : 20.12.2013]
การดำเนินงานโครงการแ้กไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2556-57 : อำเภอเกาะสมุย [ข่าว : 19.12.2013]
อย่างยั่งยืน : อำเภอดอนสัก [ข่าว : 26.08.2013]
พืชสมุนไพรไล่แมลง : อำเภอดอนสัก [ข่าว : 26.07.2013]
สมุนไพรลดไขมันในเส้นเลือด : อำเภอดอนสัก [ข่าว : 21.06.2013]
การพัฒนาคุณภาพการผลิตปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี : จังหวัด [ข่าว : 09.12.2011]
ทำงานบริหารงานบุคคลให้ประสบความสำเร็จ : อำเภอพระแสง [ข่าว : 23.09.2010]
การสร้างวิทยากรเกษตรกร : อำเภอคีรีรัฐนิคม [ข่าว : 22.07.2010]
อุทกภัยอำเภอพุนพิน [ข่าว : 08.04.2011]