นายไพศาล โรจน์สราญรมย์ ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา
พร้อมด้วยคณะติดตามเทศงาน จากสสข.5 สงขลา และสสข.8 สุราษฎร์ธานี
ติดตามนิเทศงานสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก
โดยมีนายณัฐภูมิ สุขมล เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก

[ข่าว :23
.04.2014]
 
 
 
       
       
   
       
 
นายชลินทร์ ประพฤติตรง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาการผลิตและอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 5 เมษายน 2557 ณ จังหวัดชุมพร ปทุมธานี ชลบุรี ปราจีนบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี [ข่าว :10.04.2014]
 
       
   
       
       
       
 
 
     
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการพัฒนาการผลิตและอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน [ข่าว :23.04.2014]
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่ร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างสร้างอาคารผสมปุ๋ยขนาด 10X20 เมตร จำนวน 1 หลัง โครงการบริหารจัดการการผลิตปาล์มน้ำมันกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ข่าว :22.04.2014]
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โครงการบริหารจัดการการผลิตปาล์มน้ำมันกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย [ข่าว :18.04.2014]
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาผลิตแตนเบียนเพื่อป้องกันและกำจัดศัตรูมะพร้าว โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตไม้ผล [ข่าว :10.04.2014]
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โครงการผลิตและอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ข่าว :17.03.2014]
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โครงการบริหารจัดการการผลิตปาล์มน้ำมัน กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส[ข่าว :12.03.2014]
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเช่าเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ เพื่อทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ โครงการพัฒนาการผลิตและอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน [ข่าว :07.03.2014]
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่ร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายงาน โครงการผลิตและอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ข่าว :04.03.2014]
ประกาศกำหนดราคากลางในการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ [ข่าว :04.03.2014]
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่ร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ โครงการบริหารจัดการการผลิตปาล์มน้ำมันกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ข่าว :04.03.2014]
ประกาศกำหนดราคากลางในการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ [ข่าว :03.03.2014]
 
   
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนเมษายน 2557 [ข่าว :18.04.2014]
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนมีนาคม 2557 [ข่าว :18.04.2014]
หนอนปลอกเล็ก [ข่าว :18.04.2014]
ระวัง ศัตรูปาล์มน้ำมันระบาดในช่วงแล้ง [ข่าว :24.02.2014]
โรคใบจุดก้างปลา (Corynespora leaf disease) [ข่าว :24.02.2014]
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนธันวาคม 2556 - กุมภาพันธ์ 2557 [ข่าว :24.02.2014]
ขอเชิญร่วมงาน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ วันที่ 24 ธันวาคม 2556 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม [ข่าว :23.12.2013]
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงาน ก.พ.ร.
การปราบปรามการทุจริต
สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
สสข.5 จังหวัดสงขลา
สสข.8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อินทราเน็ตกรมส่งเสริมการเกษตร
กองการเจ้าหน้าที่
ระบบสารสนเทศทางด้านบริหารจัดการองค์กร
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร
กองทุนบำเหน็ดบำนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
ใบรับรองเงินเดือน
Webmail กรมส่งเสริมการเกษตร
 
ราคายางพารา
ราคาปาล์มน้ำมัน
ราคาสินค้้าการเกษตร
ห้องสมุดการเกษตร
เกณฑ์ราคาอ้างอิงโครงการประกันรายได้
อกสารวิชาการเผยแพร
ถาม-ตอบ ปัญหารการเกษตร