นายอวยชัย อินทร์นาค รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และเจ้าหน้าที่สนง.เกษตรจังหวัด สนง.เกษตรอำเภอร่วมออกหน่วยบริการ
ให้คำปรึกษาด้านการเกษตรเเละบริการรับสมัครเกษตรกร เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 ณ วัดบางสวรรค์ ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี
[ข่าว : 23.01.2015]
 
       
  นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่พบปะเจ้าหน้าที่ประจำอำเภอเพื่อติดตามงาน Smart Officer , ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร , ศูนย์ศิลปชีพบ้านท่านหญิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร "โครงการสวน นา ป่า คลอง ท่องเที่ยวเชิงเกษตร " เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 ณ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎณ์ธานี [ข่าว : 23.01.2015]  
       
  นายสิทธิพร รัตน์ภิรมย์ท นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยคณะทำงาน ฯ ลงพื้นที่ตรวจแปลง โครงการส่งเสริมปลูกปาล์มพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้า (AFTA) ปีที่ 3 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 ณ อำเภอพระแสง , อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธาน [ข่าว : 23.01.2015]  
       
       
 
 
     
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ [ข่าว : 27.11.2014]
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาจ้างทำชุดนิทรรศการ จำนวน 1 ชุด โครงการพัฒนาการผลิืตและอุตสหากรรมปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน [ข่าว : 17.11.2014]
 
ขยายเวลาสมัครโครงการสินเชื่อชาวสวนยางรายละแสน [ข่าว : 20.01.2015]
สุราษฎร์เร่งรับสมัครทำอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ในสวนยาง [ข่าว : 17.12.2014]
สุราษฎร์จัดสินเชื่อชาวสวนยางประกอบอาชีพเสริม [ข่าว : 02.12.2014]
เกษตรแนะดูแลสวนไม้ผลเตรียมต้นพร้อมออกดอก [ข่าว : 28.11.2014]
สุราษฎร์แจ้ง ชาวสวนยางเข้าโครงการชดเชยรายได้ [ข่าว : 06.11.2014]
สุราษฎร์ธานีเร่งมาตรการช่วยเหลือชาวนา [ข่าว :17.10.2014] 014]
มาตรการการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา [ข่าว :29.07.2014]
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 [ข่าว :08.07.2014]
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงาน ก.พ.ร.
การปราบปรามการทุจริต
สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
สสข.5 จังหวัดสงขลา
สสข.8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อินทราเน็ตกรมส่งเสริมการเกษตร
กองการเจ้าหน้าที่
ระบบสารสนเทศทางด้านบริหารจัดการองค์กร
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร
กองทุนบำเหน็ดบำนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
ใบรับรองเงินเดือน
Webmail กรมส่งเสริมการเกษตร
 
ราคายางพารา
ราคาปาล์มน้ำมัน
ราคาสินค้้าการเกษตร
ห้องสมุดการเกษตร
เกณฑ์ราคาอ้างอิงโครงการประกันรายได้
อกสารวิชาการเผยแพร
ถาม-ตอบ ปัญหารการเกษตร