นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
เป็นประธานพิธีเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมการเกษตรเขตภาคใต้ตอนบน
และงานพบสื่อและเพื่อน
ณ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557
เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลิตภัณฑ์เด่นด้านการเกษตรองค์ความรู้ที่พัฒนาผลผลิตของหน่วยงานต่างๆ
ใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน
พร้อมเชิญสื่อมวลชนได้นำกิจกรรมภายในงานไปประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ

[ข่าว : 15
.08.2014]

 
 
 
       
       
   
       
 
นายนิรันดร เอื้องตระกูลสุข หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานในพิธีเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่ีอนที่ ในพระราชานุเคราะห์ ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ ระดับประเทศ
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เมื่อวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2557
ณ สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด (CO-OP) ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

[ข่าว :31
.07.2014]
 
       
 
นายณัฐภูมิ สุขมล เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชี้แจงประชาสัมพันธ์การจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชนุเคราะห์ ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ ระดับประเทศ
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ NBT สุราษฎร์ธานี ในรายการ "แหล่งข่าวเช้านี้" เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557

[ข่าว :24
.07.2014]
 
       
       
 
 
     
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องสอบราคาจ้างเหมาตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำทำลาย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตไม้ผล [ข่าว :20.08.2014]
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับคุณภาพไม้ผลเพื่อการส่งออก [ข่าว :20.08.2014]
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการบริหารจัดการการผลิตปาล์มน้ำมันคุณภาพกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย [ข่าว :05.08.2014]
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 21 รายการ โครงการมหัศจรรย์สมุนไพรเพื่อการแพทย์และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ [ข่าว :04.08.2014]
 
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 [ข่าว :08.07.2014]
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 [ข่าว :08.05.2014]
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนเมษายน 2557 [ข่าว :18.04.2014]
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนมีนาคม 2557 [ข่าว :18.04.2014]
หนอนปลอกเล็ก [ข่าว :18.04.2014]
ระวัง ศัตรูปาล์มน้ำมันระบาดในช่วงแล้ง [ข่าว :24.02.2014]
โรคใบจุดก้างปลา (Corynespora leaf disease) [ข่าว :24.02.2014]
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนธันวาคม 2556 - กุมภาพันธ์ 2557 [ข่าว :24.02.2014]
ขอเชิญร่วมงาน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ วันที่ 24 ธันวาคม 2556 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม [ข่าว :23.12.2013]
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงาน ก.พ.ร.
การปราบปรามการทุจริต
สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
สสข.5 จังหวัดสงขลา
สสข.8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อินทราเน็ตกรมส่งเสริมการเกษตร
กองการเจ้าหน้าที่
ระบบสารสนเทศทางด้านบริหารจัดการองค์กร
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร
กองทุนบำเหน็ดบำนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
ใบรับรองเงินเดือน
Webmail กรมส่งเสริมการเกษตร
 
ราคายางพารา
ราคาปาล์มน้ำมัน
ราคาสินค้้าการเกษตร
ห้องสมุดการเกษตร
เกณฑ์ราคาอ้างอิงโครงการประกันรายได้
อกสารวิชาการเผยแพร
ถาม-ตอบ ปัญหารการเกษตร