นางนิตยา รอดศรีนาค นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ต้อนรับคณะกรรมการเก็บข้อมูล การคัดเลือกกลุ่มและสมาชิกยุวเกษตรกรดีเด่นระดับเขต
จากสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ณ โรงเรียนบ้านต้นยวน อำเภอพนม
และบ้านเด็กชายอนุชิต ประดิษฐ์อำไพ ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557

[ข่าว : 16
.09.2014]

 
 
 
       
   
       
   
       
 
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมเปิดศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 โดยมีนายอำเภอพุนพินเป็นประธาน [ข่าว : 29.08.2014]
 
       
       
 
 
     

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมายานพาหนะเป็นรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 45-50 ที่นั่ง โครงการบริหารจัดการการผลิตปาล์มน้ำมันกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย [ข่าว :01.09.2014]

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3
รายการ โครงการบริหารจัดการการผลิตปาล์มน้ำมันคุณภาพกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
[ข่าว :29.08.2014]
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องสอบราคาจ้างเหมาตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำทำลาย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตไม้ผล [ข่าว :20.08.2014]
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับคุณภาพไม้ผลเพื่อการส่งออก [ข่าว :20.08.2014]
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการบริหารจัดการการผลิตปาล์มน้ำมันคุณภาพกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย [ข่าว :05.08.2014]
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 21 รายการ โครงการมหัศจรรย์สมุนไพรเพื่อการแพทย์และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ [ข่าว :04.08.2014]
 
มาตรการการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา [ข่าว :29.08.2014]
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 [ข่าว :08.07.2014]
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 [ข่าว :08.05.2014]
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนเมษายน 2557 [ข่าว :18.04.2014]
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนมีนาคม 2557 [ข่าว :18.04.2014]
หนอนปลอกเล็ก [ข่าว :18.04.2014]
ระวัง ศัตรูปาล์มน้ำมันระบาดในช่วงแล้ง [ข่าว :24.02.2014]
โรคใบจุดก้างปลา (Corynespora leaf disease) [ข่าว :24.02.2014]
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนธันวาคม 2556 - กุมภาพันธ์ 2557 [ข่าว :24.02.2014]
ขอเชิญร่วมงาน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ วันที่ 24 ธันวาคม 2556 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม [ข่าว :23.12.2013]
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงาน ก.พ.ร.
การปราบปรามการทุจริต
สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
สสข.5 จังหวัดสงขลา
สสข.8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อินทราเน็ตกรมส่งเสริมการเกษตร
กองการเจ้าหน้าที่
ระบบสารสนเทศทางด้านบริหารจัดการองค์กร
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร
กองทุนบำเหน็ดบำนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
ใบรับรองเงินเดือน
Webmail กรมส่งเสริมการเกษตร
 
ราคายางพารา
ราคาปาล์มน้ำมัน
ราคาสินค้้าการเกษตร
ห้องสมุดการเกษตร
เกณฑ์ราคาอ้างอิงโครงการประกันรายได้
อกสารวิชาการเผยแพร
ถาม-ตอบ ปัญหารการเกษตร