นายศุภวัชร ศักดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พร้อมด้วยนายศักดิ์ชัย สุขเจริญ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
และคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายฯ
ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Officer
เพื่อติดตามการดำเนินงานและรายงานผลการปฏิบัติ รวมทั้งบูรณาการ การปฏิบัติงานร่วมกัน
ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557

[ข่าว : 16.12.2014]

 
 
 
       
       
 
นายศุภวัชร ศักดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ สนับสนุนสินเชื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนางใจทิพย์ ด่านปรีดานันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมชี้แจง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี [ข่าว : 16.12.2014]
 
       
 
นายศุภวัชร ศักดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน
โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 12 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
[ข่าว : 11.12.2014]
 
       
 
นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงและเร่งรัดการเข้าร่วมโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม และตลาดเกษตรกร(farmer market) ผ่าน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี FM 89.7 MHz เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 [ข่าว : 11.12.2014]
 
       
       
 
 
     
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ [ข่าว : 27.11.2014]
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาจ้างทำชุดนิทรรศการ จำนวน 1 ชุด โครงการพัฒนาการผลิืตและอุตสหากรรมปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน [ข่าว : 17.11.2014]
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 4 รายการ โครงการพัฒนาการผลิตและอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน [ข่าว : 07.11.2014]
คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร [ข่าว :16.10.2014]
 
สุราษฎร์เร่งรับสมัครทำ อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ในสวนยาง [ข่าว : 17.12.2014]
สุราษฎร์จัดสินเชื่อชาวสวนยางประกอบอาชีพเสริม [ข่าว : 02.12.2014]
เกษตรแนะดูแลสวนไม้ผลเตรียมต้นพร้อมออกดอก [ข่าว : 28.11.2014]
สุราษฎร์แจ้ง ชาวสวนยางเข้าโครงการชดเชยรายได้ [ข่าว : 06.11.2014]
สุราษฎร์ธานีเร่งมาตรการช่วยเหลือชาวนา [ข่าว :17.10.2014] 014]
มาตรการการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา [ข่าว :29.07.2014]
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 [ข่าว :08.07.2014]
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 [ข่าว :08.05.2014]
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนเมษายน 2557 [ข่าว :18.04.2014]
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนมีนาคม 2557 [ข่าว :18.04.2014]
หนอนปลอกเล็ก [ข่าว :18.04.2014]
ระวัง ศัตรูปาล์มน้ำมันระบาดในช่วงแล้ง [ข่าว :24.02.2014]
โรคใบจุดก้างปลา (Corynespora leaf disease) [ข่าว :24.02.2014]
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนธันวาคม 2556 - กุมภาพันธ์ 2557 [ข่าว :24.02.2014]
ขอเชิญร่วมงาน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ วันที่ 24 ธันวาคม 2556 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม [ข่าว :23.12.2013]
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงาน ก.พ.ร.
การปราบปรามการทุจริต
สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
สสข.5 จังหวัดสงขลา
สสข.8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อินทราเน็ตกรมส่งเสริมการเกษตร
กองการเจ้าหน้าที่
ระบบสารสนเทศทางด้านบริหารจัดการองค์กร
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร
กองทุนบำเหน็ดบำนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
ใบรับรองเงินเดือน
Webmail กรมส่งเสริมการเกษตร
 
ราคายางพารา
ราคาปาล์มน้ำมัน
ราคาสินค้้าการเกษตร
ห้องสมุดการเกษตร
เกณฑ์ราคาอ้างอิงโครงการประกันรายได้
อกสารวิชาการเผยแพร
ถาม-ตอบ ปัญหารการเกษตร