นางใจทิพย์ ด่านปรีดานันท์ รักษาการหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
เเละนายสิทธิพร รัตนภิรมย์ รักษาการหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมเเละพัฒนาการผลิต ให้การต้อนรับ
ว่าที่ร้อยตรี นรินทร์ แขมพิมาย ผอ.กลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วมภาคีและเครือข่าย กรมส่งเสริมการเกษตร
และคณะติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
ณ ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
และตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เมื่อวันที่ 22 พฤษาคม 2558

[ข่าว : 25.05.2015]

 
 
 
       
       
 
นายประเสริฐ จิตมุ่ง ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี ฯ จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมงาน ทั้งนี้ นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนเขาพนมเเบกศึกษา ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 22 พฤษาคม 2558 [ข่าว : 22.05.2015]
 
       
   
       
 
นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางกุลธิดา โอกฤษ นวส.กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ให้การต้อนรับรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ท่านไพรัช หวังดี ติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ,SMART OFFICE และแปลงใหญ่ เงาะโรงเรียน ณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่ีอวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 [ข่าว : 22.05.2015]
 
       
 
 
     
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่องราคารับซื้อผลปาล์มท่ะลายและผลปาล์มร่วง และน้ำมันปาล์มดิบแนะนำ [ข่าว : 21.05.2015]

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องแจ้งปิดการดำเนินงานโครงการ
ชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง
[ข่าว : 31.03.2015]

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ [ข่าว : 27.11.2014]
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาจ้างทำชุดนิทรรศการ จำนวน 1 ชุด โครงการพัฒนาการผลิืตและอุตสหากรรมปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน [ข่าว : 17.11.2014]
 
การป้องกันกำจัดหนูในสวนปาล์มน้ำมัน [ข่าว : 08.05.2015]
โรคเหี่ยวเหลือพริก [ข่าว : 08.05.2015]
เตือนภัยระบาดศัตรูพืช เรื่อง เพลี้ยไฟในมังคุด [ข่าว : 24.04.2015]
เตือนภัยระบาดศัตรูพืช เรื่อง ระวังเพลี้ยแป้งในเงาะ [ข่าว : 24.04.2015]
  สุราษฎร์ ฯ จัดแถลงข่าวยุทธศาสตร์การดำเนินงานพัฒนาการเกษตร [ข่าว : 21.04.2015]
สุราษฎร์ ฯ ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการขอรับเงินอุดหนุน
"โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง"
[ข่าว : 16.04.2015]
เกษตรจังหวัด เตือนเกษตรกร เตรียมพร้อมรับมือช่วงฤดูแล้ง [ข่าว : 31.031.2015]
อำเภอเกาะสมุยเปิดตัวตลาดเกษตรกร (Farmer Market) กระตุ้นรายได[ข่าว : 31.031.2015]
สุราษฎร์ ฯ ประชุมขับเคลื่อน "ตำบลละล้าน" [ข่าว : 13.031.2015]
ขยายเวลาสมัครโครงการสินเชื่อชาวสวนยางรายละแสน [ข่าว : 20.01.2015]
สุราษฎร์เร่งรับสมัครทำอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ในสวนยาง [ข่าว : 17.12.2014]
สุราษฎร์จัดสินเชื่อชาวสวนยางประกอบอาชีพเสริม [ข่าว : 02.12.2014]
เกษตรแนะดูแลสวนไม้ผลเตรียมต้นพร้อมออกดอก [ข่าว : 28.11.2014]
สุราษฎร์แจ้ง ชาวสวนยางเข้าโครงการชดเชยรายได้ [ข่าว : 06.11.2014]
สุราษฎร์ธานีเร่งมาตรการช่วยเหลือชาวนา [ข่าว :17.10.2014] 014]
มาตรการการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา [ข่าว :29.07.2014]
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 [ข่าว :08.07.2014]
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงาน ก.พ.ร.
การปราบปรามการทุจริต
สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
สสข.5 จังหวัดสงขลา
สสข.8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อินทราเน็ตกรมส่งเสริมการเกษตร
กองการเจ้าหน้าที่
ระบบสารสนเทศทางด้านบริหารจัดการองค์กร
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร
กองทุนบำเหน็ดบำนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
ใบรับรองเงินเดือน
Webmail กรมส่งเสริมการเกษตร
 
ราคายางพารา
ราคาปาล์มน้ำมัน
ราคาสินค้้าการเกษตร
ห้องสมุดการเกษตร
เกณฑ์ราคาอ้างอิงโครงการประกันรายได้
อกสารวิชาการเผยแพร
ถาม-ตอบ ปัญหารการเกษตร