นายสิทธิพร รัตนภิรมย์ นวส.ชำนาญการ
และน.ส.นภาภรณ์ ดำช่วย นวส.ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอเกาะสมุย
ให้การต้อนรับ นางอรวรรณ วิชัยลักษณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมไม้ยืนต้น
สำนักส่งเสริมการจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
ติดตามผลการดำเนินการโครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า
เพื่อลดผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้า AFTA ปี 2559
ณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 27-28 กันยายน 2559
[ข่าว : 29.09.2016]

 
 
 
       
       
   
       
 
นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหาร ฯ เป็นประธานในการเปิดการสัมมนาระบบส่งเสริมการเกษตร MRCF และแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2560-2564 และะร่วมงานเกษียณอายุราชการของข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ฯ จัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 23-24 กันยายน 2559 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีนายสมนึก เหมมณี เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงานการจัดสัมมนา [ข่าว : 26.09.2016]
 
       
 
นายโชคชัย บุญยัง หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับเกษตรอำเภอเกาะสมุยและเจ้าหน้าที่ ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมการจัดการด้วงแรดมะพร้าว, ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ติดตามการใช้สารเคมีเจาะเข้าลำต้นมะพร้าวเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของหนอนหัวดำ ในแปลงเรียนรู้ฯ และรีสอร์ทกาญจนาวิลล่า หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าเมือง ของ Mr.John ณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2559 [ข่าว : 20.09.2016]
 
       
       
 
 
     
ประกาศสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง การจำหน่ายรถยนต์ราชการชำรุด จำนวน 3 คัน [ข่าว : 22.09.2016]
การเปิดเผยราคากลาง ฯ โครงการซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง [ข่าว : 07.09.2016]
 
ข่าวเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนสิงหาคม 2559 [ข่าว : 09.08.2016]
ข่าวเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 [ข่าว : 27.07.2016]
ข่าวเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนมิถุนายน 2559 [ข่าว : 02.06.2016]
การใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชและ การลดต้นทุน การผลิตในการส่งเสริมการเกษตรเงาะโรงเรียนแปลงใหญ่ [ข่าว : 25.04.2016]
ข่าวเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนมีนาคม 2559 [ข่าว : 21.03.2016]
ข่าวเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 [ข่าว : 19.02.2016]
สุราษฎร์ ฯ เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการสินเชื่อหมดเขตวันที่ 29 กุมภาพันธ์นี้ [ข่าว : 16.02.2016]
สุราษฎร์ ฯ อบรมป้องกันภัยแล้ง/ปัญหาราคาสินค้าเกษตรแล้วกว่าสองพันราย [ข่าว : 16.02.2016]
เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครเกษตร ในการสนับสนุนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการ [ข่าว : 16.02.2016]
ข่าวเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนมกราคม 2559 [ข่าว : 20.01.2016]
พ่อเมืองสุราษฎร์ธานีให้นโยบายเกษตรคุณภาพ [ข่าว : 07.01.2016]
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงาน ก.พ.ร.
การปราบปรามการทุจริต
สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
สสข.5 จังหวัดสงขลา
สสข.8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อินทราเน็ตกรมส่งเสริมการเกษตร
กองการเจ้าหน้าที่
ระบบสารสนเทศทางด้านบริหารจัดการองค์กร
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร
กองทุนบำเหน็ดบำนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
ใบรับรองเงินเดือน
Webmail กรมส่งเสริมการเกษตร
 
ราคายางพารา
ราคาปาล์มน้ำมัน
ราคาสินค้้าการเกษตร
ห้องสมุดการเกษตร
เกณฑ์ราคาอ้างอิงโครงการประกันรายได้
อกสารวิชาการเผยแพร
ถาม-ตอบ ปัญหารการเกษตร