นางมัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดตามการขับเคลื่อนโครงการงบกลุ่มจังหวัด และงบพัฒนาจังหวัด โดยมีนายศักดิ์ชัย สุขเจริญ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชี้แจงการดำเนินงานโครงการ ฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
[ข่าว : 28.10.2014]
 
       
 
นายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เชิญนายชลินทร์ ประพฤติตรง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมหารือขับเคลื่อนโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดและโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ เมื่ีอวันที่ 25 ตุลาคม 2557 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี [ข่าว : 27.10.2014]
 
       
 
นายชลินทร์ ประพฤติตรง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมชี้แจงแนวทางนโยบายการทำงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2558 และขับเคลื่อนโครงการกลุ่มจังหวัดและพัฒนาจังหวัด แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
[ข่าว : 27.10.2014]
 
       
       
 
 
     
คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร [ข่าว :16.10.2014]

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมายานพาหนะเป็นรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 45-50 ที่นั่ง โครงการบริหารจัดการการผลิตปาล์มน้ำมันกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย [ข่าว :01.09.2014]

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3
รายการ โครงการบริหารจัดการการผลิตปาล์มน้ำมันคุณภาพกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
[ข่าว :29.08.2014]
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องสอบราคาจ้างเหมาตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำทำลาย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตไม้ผล [ข่าว :20.08.2014]
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับคุณภาพไม้ผลเพื่อการส่งออก [ข่าว :20.08.2014]
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการบริหารจัดการการผลิตปาล์มน้ำมันคุณภาพกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย [ข่าว :05.08.2014]
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 21 รายการ โครงการมหัศจรรย์สมุนไพรเพื่อการแพทย์และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ [ข่าว :04.08.2014]
 
สุราษฎร์ธานีเร่งมาตรการช่วยเหลือชาวนา [ข่าว :17.10.2014] 2014]
มาตรการการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา [ข่าว :29.07.2014]
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 [ข่าว :08.07.2014]
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 [ข่าว :08.05.2014]
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนเมษายน 2557 [ข่าว :18.04.2014]
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนมีนาคม 2557 [ข่าว :18.04.2014]
หนอนปลอกเล็ก [ข่าว :18.04.2014]
ระวัง ศัตรูปาล์มน้ำมันระบาดในช่วงแล้ง [ข่าว :24.02.2014]
โรคใบจุดก้างปลา (Corynespora leaf disease) [ข่าว :24.02.2014]
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนธันวาคม 2556 - กุมภาพันธ์ 2557 [ข่าว :24.02.2014]
ขอเชิญร่วมงาน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ วันที่ 24 ธันวาคม 2556 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม [ข่าว :23.12.2013]
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงาน ก.พ.ร.
การปราบปรามการทุจริต
สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
สสข.5 จังหวัดสงขลา
สสข.8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อินทราเน็ตกรมส่งเสริมการเกษตร
กองการเจ้าหน้าที่
ระบบสารสนเทศทางด้านบริหารจัดการองค์กร
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร
กองทุนบำเหน็ดบำนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
ใบรับรองเงินเดือน
Webmail กรมส่งเสริมการเกษตร
 
ราคายางพารา
ราคาปาล์มน้ำมัน
ราคาสินค้้าการเกษตร
ห้องสมุดการเกษตร
เกณฑ์ราคาอ้างอิงโครงการประกันรายได้
อกสารวิชาการเผยแพร
ถาม-ตอบ ปัญหารการเกษตร