นายชลินทร์ ประพฤติตรง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ
ร่วมอบรมและศึกษาดูงานการผลิตไม้ผล
ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตไม้ผล
ตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ระหว่างวันที่ 6-10 กรกฎาคม 2557
ณ จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง
[ข่าว :15.07.2014]

 
 
 
       
       
 
นายณัฐภูมิ สุขมล เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมแถลงข่าว การจัดงาน "โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ เพื่อเทิดพระเกียรติ ระดับประเทศ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร" เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5 (ห้อง 7) อาคาร 1 [ข่าว :10.07.2014]
 
       
   
       
 
กลุ่มอารักขาพืชจัดประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร สู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสารเคมี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 เพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางในการลดละการใช้สารเคมี โดยมีนายสิทธิพร รัตนภิรมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นผู้สรุปประเด็น ฯ [ข่าว :27.06.2014]
 
       
       
 
 
     
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตรระดับจังหวัด สถานที่ทำการสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถนนชนเกษม ตำบลมะขามเตี้ย อ.เมือง และศูนย์บริการประชาชนด้านกาารเกษตรระดับอำเภอ จำนวน 19 ศูนย์ ซึ่งที่ทำการตั้งอยู่ณ ที่ทำการเกษตรอำเภอทั้ง 19 อำเภอ และศูนย์บริการประชาชนด้านเกษตรระดับตำบลจำนวน 129 ศูนย์ (ขับเคลื่อนการทำงานผ่านศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล) เพื่อคืนความสุขให้ประชาชนตามนโยบาย คสช. เกษตรกรสามารถรับบริการด้านความรู้ คำแนะนำและข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร การรับความช่วยเหลือในการประกอบอาชีพการเกษตร และเรื่องร้องเรียนด้านการเกษตร โดยรับบริการได้ตามสถานที่ตั้งศูนย์ดังกล่าว [ข่าว :16.07.2014]
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาการผลิตและอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน [ข่าว :04.07.2014]
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเช่าเหมายานพาหนะเพื่อทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนการผลิตไม้ผล [ข่าว :24.06.2014]
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารหน่วยปฏิบัติการปาล์มน้ำมันระดับอำเภอ [ข่าว :20.06.2014]
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ โครงการบริหารจัดการการผลิตปาล์มน้ำมันคุณภาพ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย [ข่าว :17.06.2014]
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการบริหารจัดการการผลิตปาล์มน้ำมันคุณภาพ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย [ข่าว :16.06.2014]
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารหน่วยปฏิบัติการ เครือข่ายปาล์มน้ำมันระดับอำเภอ สำนักงานเกษตรอำเภอพนม [ข่าว :09.06.2014]
วีดีทัศน์สำหรับประชุมวาระแห่งชาติและความรู้เรื่องสหกรณ์ ปี 57 [ข่าว :28.05.2014]
 
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 [ข่าว :08.07.2014]
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 [ข่าว :08.05.2014]
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนเมษายน 2557 [ข่าว :18.04.2014]
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนมีนาคม 2557 [ข่าว :18.04.2014]
หนอนปลอกเล็ก [ข่าว :18.04.2014]
ระวัง ศัตรูปาล์มน้ำมันระบาดในช่วงแล้ง [ข่าว :24.02.2014]
โรคใบจุดก้างปลา (Corynespora leaf disease) [ข่าว :24.02.2014]
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนธันวาคม 2556 - กุมภาพันธ์ 2557 [ข่าว :24.02.2014]
ขอเชิญร่วมงาน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ วันที่ 24 ธันวาคม 2556 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม [ข่าว :23.12.2013]
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงาน ก.พ.ร.
การปราบปรามการทุจริต
สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
สสข.5 จังหวัดสงขลา
สสข.8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อินทราเน็ตกรมส่งเสริมการเกษตร
กองการเจ้าหน้าที่
ระบบสารสนเทศทางด้านบริหารจัดการองค์กร
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร
กองทุนบำเหน็ดบำนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
ใบรับรองเงินเดือน
Webmail กรมส่งเสริมการเกษตร
 
ราคายางพารา
ราคาปาล์มน้ำมัน
ราคาสินค้้าการเกษตร
ห้องสมุดการเกษตร
เกณฑ์ราคาอ้างอิงโครงการประกันรายได้
อกสารวิชาการเผยแพร
ถาม-ตอบ ปัญหารการเกษตร