นายณัฐภูมิ สุขมล เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้ัวยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างประจำ
สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ ร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด (PW) ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 24-25 กันยายน 2557 ณ ประสานสุข วิลล่า บีช รีสอร์ท อำเภอสิชล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
[ข่าว : 26 .09.2014]
 
       
  นายศักดิ์ชัย สุขเจริญ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากจังหวัด และอำเภอ ร่วมอบรมเกษตรกร โครงการ "มหัศจรรย์สมุนไพรเพื่อการแพทย์และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ" ประจำปีงบประมาณ 2557 กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพรระดับจังหวัด กิจกรรมย่อย ประชุมเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้แทนสมาชิกเครือข่ายผู้ผลิตสมุนไพร ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ณ วิสาหกิจชุมชนลูกประคบสมุนไพร ม.8 ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธาน [ข่าว : 26.09.2014]  
       
 
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมงานรณรงค์ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ตามนโยบายรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งจัดโดยสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี และได้รับเกียรติจากนายอวยชัย อินทร์นาค รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 19 กันยายน 2557 ณ สนามโรงเรียนวัดปากคู อำเภอช้างซัาย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายณัฐภูมิ สุขมล เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี และรักษาการผอ.สสข.8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ [ข่าว : 18.09.2014]
 
       
       
 
 
     

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมายานพาหนะเป็นรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 45-50 ที่นั่ง โครงการบริหารจัดการการผลิตปาล์มน้ำมันกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย [ข่าว :01.09.2014]

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3
รายการ โครงการบริหารจัดการการผลิตปาล์มน้ำมันคุณภาพกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
[ข่าว :29.08.2014]
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องสอบราคาจ้างเหมาตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำทำลาย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตไม้ผล [ข่าว :20.08.2014]
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับคุณภาพไม้ผลเพื่อการส่งออก [ข่าว :20.08.2014]
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการบริหารจัดการการผลิตปาล์มน้ำมันคุณภาพกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย [ข่าว :05.08.2014]
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 21 รายการ โครงการมหัศจรรย์สมุนไพรเพื่อการแพทย์และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ [ข่าว :04.08.2014]
 
มาตรการการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา [ข่าว :29.08.2014]
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 [ข่าว :08.07.2014]
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 [ข่าว :08.05.2014]
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนเมษายน 2557 [ข่าว :18.04.2014]
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนมีนาคม 2557 [ข่าว :18.04.2014]
หนอนปลอกเล็ก [ข่าว :18.04.2014]
ระวัง ศัตรูปาล์มน้ำมันระบาดในช่วงแล้ง [ข่าว :24.02.2014]
โรคใบจุดก้างปลา (Corynespora leaf disease) [ข่าว :24.02.2014]
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนธันวาคม 2556 - กุมภาพันธ์ 2557 [ข่าว :24.02.2014]
ขอเชิญร่วมงาน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ วันที่ 24 ธันวาคม 2556 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม [ข่าว :23.12.2013]
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงาน ก.พ.ร.
การปราบปรามการทุจริต
สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
สสข.5 จังหวัดสงขลา
สสข.8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อินทราเน็ตกรมส่งเสริมการเกษตร
กองการเจ้าหน้าที่
ระบบสารสนเทศทางด้านบริหารจัดการองค์กร
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร
กองทุนบำเหน็ดบำนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
ใบรับรองเงินเดือน
Webmail กรมส่งเสริมการเกษตร
 
ราคายางพารา
ราคาปาล์มน้ำมัน
ราคาสินค้้าการเกษตร
ห้องสมุดการเกษตร
เกณฑ์ราคาอ้างอิงโครงการประกันรายได้
อกสารวิชาการเผยแพร
ถาม-ตอบ ปัญหารการเกษตร