นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมเเละฝึกอบรม
เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร Smart farmer ต้นเเบบ เเละ Young Smart Farmer ระดับเขต
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559
ณ โรงเเรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
พร้อมด้วยนางสาวภาณี บุณยเกื้อกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาเกษตรกร
เเละเจ้าหน้าที่กองพัฒนาเกษตรกร ร่วมงานครั้งนี้ด้วย
[ข่าว : 27.05.2016]

 
 
 
       
       
 
นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมเเละฝึกอบรม พร้อมด้วยนางสาวภาณี บุณยเกื้อกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาเกษตรกร เเละเจ้าหน้าที่กองพัฒนาเกษตรกร ร่วมงานกิจกรรมวันถ่ายทอดความรู้(field day)เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ โครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี [ข่าว : 27.05.2016]
 
       
 
นายรัตน์ วงษ์เนตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ จัดประชุมชี้แจงซักซ้อมแนวปฏิบัติการประเมินผล และติดตามการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/59 ของ ศบกต. เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนางภาณิดา ชูสุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นประธานการประชุมและชี้แจงเรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ฯ แต่ละอำเภอ
[ข่าว : 26.05.2016]
 
       
   
       
       
       
 
 
     
การเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณกลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ และวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ [ข่าว : 01.04.2016]
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างสร้างอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ข่าว : 11.01.2016]
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักเกษตรจังหวัด และบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี [ข่าว : 04.11.2015]
 
การใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชและ การลดต้นทุน การผลิตในการส่งเสริมการเกษตรเงาะโรงเรียนแปลงใหญ่ [ข่าว : 25.04.2016]
ข่าวเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนมีนาคม 2559 [ข่าว : 21.03.2016]
ข่าวเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 [ข่าว : 19.02.2016]
สุราษฎร์ ฯ เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการสินเชื่อหมดเขตวันที่ 29 กุมภาพันธ์นี้ [ข่าว : 16.02.2016]
สุราษฎร์ ฯ อบรมป้องกันภัยแล้ง/ปัญหาราคาสินค้าเกษตรแล้วกว่าสองพันราย [ข่าว : 16.02.2016]
เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครเกษตร ในการสนับสนุนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการ [ข่าว : 16.02.2016]
ข่าวเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนมกราคม 2559 [ข่าว : 20.01.2016]
พ่อเมืองสุราษฎร์ธานีให้นโยบายเกษตรคุณภาพ [ข่าว : 07.01.2016]
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงาน ก.พ.ร.
การปราบปรามการทุจริต
สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
สสข.5 จังหวัดสงขลา
สสข.8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อินทราเน็ตกรมส่งเสริมการเกษตร
กองการเจ้าหน้าที่
ระบบสารสนเทศทางด้านบริหารจัดการองค์กร
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร
กองทุนบำเหน็ดบำนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
ใบรับรองเงินเดือน
Webmail กรมส่งเสริมการเกษตร
 
ราคายางพารา
ราคาปาล์มน้ำมัน
ราคาสินค้้าการเกษตร
ห้องสมุดการเกษตร
เกณฑ์ราคาอ้างอิงโครงการประกันรายได้
อกสารวิชาการเผยแพร
ถาม-ตอบ ปัญหารการเกษตร