นายชลินทร์ ประพฤติตรง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พร้อมด้วยเหล่าข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา
ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรียน์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยมีนายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน

[ข่าว : 24.1
0.2014]

 
 
 
       
       
 
นางนิตยา รอดศรีนาค นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานเกษตรอำเภอชัยบุรี เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ในวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ หมู่ที่ 4 ตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้ให้บริการให้คำปรึกษาปัญหาการปลูกปาล์มน้ำมัน และการปลูกยางพารา มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านสายใยรักของอำเภอชัยบุรี [ข่าว : 21.10.2014]
 
       
 
นายชลินทร์ ประพฤติตรง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดควนวิเศษ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2557 โดยมีนายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
[ข่าว : 13.10.2014]
 
       
 

นายชลินทร์ ประพฤติตรง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พร้อมด้วยนายศักดิ์ชัย สุขเจริญ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ลงพื้นที่ติดตามการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีงบประมาณ 2557/2558 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา
[ข่าว : 09.10.2014]

 

 
       
       
 
 
     
คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร [ข่าว :16.10.2014]

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมายานพาหนะเป็นรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 45-50 ที่นั่ง โครงการบริหารจัดการการผลิตปาล์มน้ำมันกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย [ข่าว :01.09.2014]

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3
รายการ โครงการบริหารจัดการการผลิตปาล์มน้ำมันคุณภาพกลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
[ข่าว :29.08.2014]
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องสอบราคาจ้างเหมาตัดทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวดำทำลาย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตไม้ผล [ข่าว :20.08.2014]
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับคุณภาพไม้ผลเพื่อการส่งออก [ข่าว :20.08.2014]
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการบริหารจัดการการผลิตปาล์มน้ำมันคุณภาพกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย [ข่าว :05.08.2014]
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 21 รายการ โครงการมหัศจรรย์สมุนไพรเพื่อการแพทย์และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ [ข่าว :04.08.2014]
 
สุราษฎร์ธานีเร่งมาตรการช่วยเหลือชาวนา [ข่าว :17.10.2014] 2014]
มาตรการการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา [ข่าว :29.07.2014]
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 [ข่าว :08.07.2014]
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 [ข่าว :08.05.2014]
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนเมษายน 2557 [ข่าว :18.04.2014]
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนมีนาคม 2557 [ข่าว :18.04.2014]
หนอนปลอกเล็ก [ข่าว :18.04.2014]
ระวัง ศัตรูปาล์มน้ำมันระบาดในช่วงแล้ง [ข่าว :24.02.2014]
โรคใบจุดก้างปลา (Corynespora leaf disease) [ข่าว :24.02.2014]
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนธันวาคม 2556 - กุมภาพันธ์ 2557 [ข่าว :24.02.2014]
ขอเชิญร่วมงาน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ วันที่ 24 ธันวาคม 2556 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม [ข่าว :23.12.2013]
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงาน ก.พ.ร.
การปราบปรามการทุจริต
สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
สสข.5 จังหวัดสงขลา
สสข.8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อินทราเน็ตกรมส่งเสริมการเกษตร
กองการเจ้าหน้าที่
ระบบสารสนเทศทางด้านบริหารจัดการองค์กร
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร
กองทุนบำเหน็ดบำนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
ใบรับรองเงินเดือน
Webmail กรมส่งเสริมการเกษตร
 
ราคายางพารา
ราคาปาล์มน้ำมัน
ราคาสินค้้าการเกษตร
ห้องสมุดการเกษตร
เกณฑ์ราคาอ้างอิงโครงการประกันรายได้
อกสารวิชาการเผยแพร
ถาม-ตอบ ปัญหารการเกษตร