นายสมนึก เหมมณี เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมงาน
"หน่วยบริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปี 2559"
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559
ณ อบต.น้ำรอบ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยมีนายศุภวัชร ศักดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงาน ฯ

[ข่าว : 22.07
.2016]

 
 
 
       
       
   
       
 
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2559 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในโอกาสปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวญเสด็จขึ้นคนองราชย์ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ 7 รอบ 84 พรรษา มีบริการน้ำดื่ม กาแฟ แนะนำแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี [ข่าว : 21.07.2016]
 
       
 
นายวิฑูร อินทมณี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และนางสาวนภาภรณ์ ดำช่วย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 4/2559 และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" (กำหนดจัดงานในวันที่ 2-3 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านควนสุวรรณ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง) ประชุมในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ ที่ว่าการอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี [ข่าว : 15.07.2016]
 
       
       
 
 
     
การเปิดเผยราคากลาง ฯ โครงการจัดจ้างเช่าสถานที่สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด (โคออฟ) เพื่อจัดงาน "เกษตรแฟร์และของดีเมืองสุราษฎร์ธานี" โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ [ข่าว : 22.07.2016]
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โครงการยุทธศาสตร์สินค้าปาล์มน้ำมัน [ข่าว : 06.07.2016]
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โครงการยุทธศาสตร์สินค้าปาล์มน้ำมัน [ข่าว : 04.07.2016]
การเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณกลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ และวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ [ข่าว : 01.04.2016]
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างสร้างอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ข่าว : 11.01.2016]
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักเกษตรจังหวัด และบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี [ข่าว : 04.11.2015]
 
ข่าวเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนมิถุนายน 2559 [ข่าว : 02.06.2016]
การใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชและ การลดต้นทุน การผลิตในการส่งเสริมการเกษตรเงาะโรงเรียนแปลงใหญ่ [ข่าว : 25.04.2016]
ข่าวเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนมีนาคม 2559 [ข่าว : 21.03.2016]
ข่าวเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 [ข่าว : 19.02.2016]
สุราษฎร์ ฯ เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการสินเชื่อหมดเขตวันที่ 29 กุมภาพันธ์นี้ [ข่าว : 16.02.2016]
สุราษฎร์ ฯ อบรมป้องกันภัยแล้ง/ปัญหาราคาสินค้าเกษตรแล้วกว่าสองพันราย [ข่าว : 16.02.2016]
เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครเกษตร ในการสนับสนุนช่วยเหลือการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการ [ข่าว : 16.02.2016]
ข่าวเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนมกราคม 2559 [ข่าว : 20.01.2016]
พ่อเมืองสุราษฎร์ธานีให้นโยบายเกษตรคุณภาพ [ข่าว : 07.01.2016]
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงาน ก.พ.ร.
การปราบปรามการทุจริต
สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
สสข.5 จังหวัดสงขลา
สสข.8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อินทราเน็ตกรมส่งเสริมการเกษตร
กองการเจ้าหน้าที่
ระบบสารสนเทศทางด้านบริหารจัดการองค์กร
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร
กองทุนบำเหน็ดบำนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
ใบรับรองเงินเดือน
Webmail กรมส่งเสริมการเกษตร
 
ราคายางพารา
ราคาปาล์มน้ำมัน
ราคาสินค้้าการเกษตร
ห้องสมุดการเกษตร
เกณฑ์ราคาอ้างอิงโครงการประกันรายได้
อกสารวิชาการเผยแพร
ถาม-ตอบ ปัญหารการเกษตร