นายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้นำเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปาล์มน้ำมัน
ตามโครงการพัฒนาการผลิตและอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (งบพัฒนาจังหวัด) โดยวิทยากรบรรยายความรู้และการอภิปรายคณะมาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พร้อมองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปาล์มน้ำมัน
ณ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
และจัดการศึกษาดูงานการบริหารจัดการสถาบันเกษตรกรและโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
ณ จังหวัดกระบี่
ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2557

[ข่าว : 20.11.2014]

 
 
 
       
       
 
นายชลินทร์ ประพฤติตรง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตร "การกรีดยางพาราแก่ยุวเกษตรกรและเยาวชน" โครงการพัฒนาศักยภาพยางพาราผ่านกระบวนการสถาบันเกษตรกรสู่ความเข้มแข็งและยั่งยืน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนบ้านอรุโณทัย ม.6 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี ดำเนินการภายใต้แผนปฏฺบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จังหวัดสุราษฎร์ธานีี [ข่าว : 18.11.2014]
 
       
   
       
 
นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน" ประชาสัมพันธ์จ่ายเงินโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดสุราษฎร์ธานี " ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 ณ เทศบาลตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีพิธีมอบเงินชดเชยรายได้แก่ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 25 ราย [ข่าว : 17.11.2014]
 
       
       
 
 
     
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาจ้างทำชุดนิทรรศการ จำนวน 1 ชุด โครงการพัฒนาการผลิืตและอุตสหากรรมปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน [ข่าว : 17.11.2014]
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 4 รายการ โครงการพัฒนาการผลิตและอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน [ข่าว : 07.11.2014]
คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร [ข่าว :16.10.2014]
 
สุราษฎร์แจ้ง ชาวสวนยางเข้าโครงการชดเชยรายได้ [ข่าว : 06.11.2014]
สุราษฎร์ธานีเร่งมาตรการช่วยเหลือชาวนา [ข่าว :17.10.2014] 014]
มาตรการการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา [ข่าว :29.07.2014]
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 [ข่าว :08.07.2014]
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 [ข่าว :08.05.2014]
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนเมษายน 2557 [ข่าว :18.04.2014]
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนมีนาคม 2557 [ข่าว :18.04.2014]
หนอนปลอกเล็ก [ข่าว :18.04.2014]
ระวัง ศัตรูปาล์มน้ำมันระบาดในช่วงแล้ง [ข่าว :24.02.2014]
โรคใบจุดก้างปลา (Corynespora leaf disease) [ข่าว :24.02.2014]
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ประจำเดือนธันวาคม 2556 - กุมภาพันธ์ 2557 [ข่าว :24.02.2014]
ขอเชิญร่วมงาน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ วันที่ 24 ธันวาคม 2556 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม [ข่าว :23.12.2013]
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงาน ก.พ.ร.
การปราบปรามการทุจริต
สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
สสข.5 จังหวัดสงขลา
สสข.8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อินทราเน็ตกรมส่งเสริมการเกษตร
กองการเจ้าหน้าที่
ระบบสารสนเทศทางด้านบริหารจัดการองค์กร
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร
กองทุนบำเหน็ดบำนาญกรมส่งเสริมการเกษตร
ใบรับรองเงินเดือน
Webmail กรมส่งเสริมการเกษตร
 
ราคายางพารา
ราคาปาล์มน้ำมัน
ราคาสินค้้าการเกษตร
ห้องสมุดการเกษตร
เกณฑ์ราคาอ้างอิงโครงการประกันรายได้
อกสารวิชาการเผยแพร
ถาม-ตอบ ปัญหารการเกษตร